Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. „Dzień roboczy” – oznacza czas od 08:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy wedle ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)
  2. „Firma kurierska” – przedsiębiorstwo zajmujące się w sposób profesjonalny transportem drogowym towarów
  3. „Karta towaru” – pojedyncza podstrona strony internetowej zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
  4. „Konsument” – oznacza firmę, instytucję lub osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  5. „Przedsiębiorca” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową
  6. „Reklamacja dotycząca towaru” – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy
  7. „Towar”/„Produkt” – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w firmie Van Berde za pośrednictwem działu sprzedaży.
  8. „Tradycyjna forma pisemna” – oznacza dokument na nośniku papierowym zawierający własnoręczny podpis autora dokumentu
  9. „Ustawa o prawach konsumenta” – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

II. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Van Berde prowadzi sprzedaż oferowanych produktów za pośrednictwem zamówień składanych droga elektroniczną, wysyłanych na adres e-mail biuro@vanberde.com.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 2. Zamówienia są przyjmowane do realizacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.
  W celu złożenia zamówienia należy poprawnie określić towar, który jest zamawiany, powołując się na jego kod umieszczony w katalogach produktowych, na stronie internetowej w zakładce produkty oraz w cenniku dystrybutorskim.
  Należy podać ilość zamawianego towaru oraz adres dostawy uwzględniając przy nim aktualny nr telefonu oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za podjęcie towaru.
 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się, w momencie potwierdzenia przez dział sprzedaży dostępności towaru.
 4. Formy płatności ustalane są indywidualnie z każdym kontrahentem.
 5. Po potwierdzeniu dostępności towaru czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych.
 6. W przypadku zamówień towaru na specjalne życzenie klienta (oklejanie towaru preferowaną taśmą odblaskową) czas realizacji jest ustalany indywidualnie.
 7. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy wynosi 1 – 2 dni robocze.
 8. W przypadku kiedy wybrane produkty objęte zamówieniem nie są aktualnie dostępne, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego. Kupujący ma prawo do decyzji, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo czy ma być w całości anulowane.

III. ZAWARCIE UMOWY.

 1. Do zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi w momencie potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
  Sprzedający potwierdza fakt zawarcia umowy w drodze paragonu kasowego lub faktury VAT dostarczanej drogą elektroniczną lub na wyraźne życzenie klienta wraz z towarem.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Płatność ceny nabycia towaru może być dokonana w jeden z podanych poniżej sposobów:
  • Przelew bankowy na podstawie faktury pro formy lub faktury z odroczonym terminem płatności.
 2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.
 3. W przypadku klientów zalegających z płatnościami wszczynane jest postępowanie egzekucyjne i nie są realizowane kolejne zamówienia.

IV. DOSTAWA

 1. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej, w sposób uzgodniony między Sprzedającym a Kupującym.
 2. Koszty dostawy są pokrywane przez Kupującego, a ich wysokość podana jest w aktualnym cenniku.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego,
  Kupujący ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody. Jeżeli dostarczyciel odmówi sporządzenia protokołu szkody wówczas Kupujący ma prawo do sporządzenia protokołu szkody z własnej inicjatywy. Należy to zrobić w dniu otrzymania przesyłki. Do protokołu należy dołączyć zdjęcia obrazujące stopień uszkodzenia.
  Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu i przesłanie jego kopii na adres siedziby Sprzedawcy.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej ze Sprzedawcą w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy w formie dowolnej.
 3. Przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu Konsument może posłużyć się ustawowym formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza tutaj. Formularz ten można przesłać zarówno pocztą elektroniczną (na adres biuro@vanberde.com.pl, jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym) na adres: Tuszów Narodowy 397, 39-332 Tuszów Narodowy
 4. Konsument zobowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres:
  VAN BERDE
  Tuszów Narodowy 397
  39-332 Tuszów Narodowy
 5. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (poza koszem dostarczenia rzeczy).
  Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy koszty dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.
 10. Sprzedawca informuje, iż prawo odstąpienia od umowy przysługuje tylko na towary nieużywane, niemontowane w miejscu ich przeznaczenia. Brak opcji zwrotu dotyczy również towaru, który został w sposób niestandardowy przygotowany na zamówienie Kupującego, o czym kupujący zostanie poinformowany w czasie składania zamówienia.

VI. REKLAMACJE

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).

 1. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej, wysłanej na adres biuro@vanberde.com.pl lub pocztą tradycyjną, wysłane na adres: Tuszów Narodowy 397, 39-332 Tuszów Narodowy. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
 2. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres:

VAN BERDE
Tuszów Narodowy 397
39-332 Tuszów Narodowy

 1. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla Konsumenta uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 2. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla Konsumenta uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 3. Niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora.
 4. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną.

VII. OCHRONA PRYWATNOŚCI, DANE OSOBOWE

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest VAN BERDE – ZUBIEL, POGODA SP. K. siedzibą w Tuszów Narodowy 397, 39-332 Tuszów Narodowy wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000355855 NIP: 8172137628, REGON: 180564504.
 2. Dane, które zbieramy są ograniczone do minimum.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. przygotowania i przesłania oferty na podstawie zgody – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. A RODO oraz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. F RODO,
  2. realizacji i wykonania umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3. dochodzenia roszczeń – podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. F RODO – prawnie uzasadnione interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
  Twoje dane osobowe możemy udostępnić podmiotom z nami współpracującymi organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym nam usługi serwisowe czy nas obsługujących.
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń.
  Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez czas niezbędny na wykonania powyższych celów. W przypadku zgody do czasu cofnięcia zgody.
 7. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu w jakim są przetwarzane.
 10. Kupujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z VAN BERDE drogą mailową na adres biuro@vanberde.com.pl.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu stają się skuteczne z chwilą ich ogłoszenia pod adresem http://www.vanberde.com.pl
 3. Zmiany regulaminu nie dotyczą Formularzy, które wcześniej zostały już skutecznie przesłane przez Kupujących.
 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 5.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyłączeniem sporów, którego stroną jest konsument w rozumieniu przepisu art. 22(1) kodeksu cywilnego.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 roku.