KLAUZULA INFORMACYJNA

Wszystkie osoby kierujące do firmy Van Berde Sp. z o.o. Sp. K. zapytania ofertowe, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która ściśle nawiązuje do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 1. Administratorem danych osobowych jest VAN BERDE – Zubiel, Pogoda Sp. K. z siedzibą w Tuszowie Narodowym 397, 39-332 Tuszów Narodowy wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  pod nr KRS: 0000405874 NIP: 8172084346, REGON: 180800229 Dane kontaktowe: tel: 17 774 56 90
  adres e-mail: biuro@vanberde.com.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  – prowadzenia komunikacji w formie elektronicznej;
  – przesyłania informacji dotyczących nowych towarów oraz usług;
  – prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (wyłącznie za zgodą Klienta).
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  – czynności zmierzające do zawarcia umowy umowy – w przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych
  w celu jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  – zgoda osoby, której dane dotyczą – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  – podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością VAN BERDE – Zubiel, Pogoda Sp.K.;
  – podwykonawcy i zleceniobiorcy;
  – organy administracji publicznej o ile wynika to z przepisów prawa.
 5. Przetwarzane dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla prowadzenia korespondencji, wykonania umowy,
  a po tym okresie dla celów, przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. dochodzenie roszczeń) lub do momentu wycofania zgody.
 7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych
  oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  (w tym do dowolnego zautomatyzowanego przetwarzania wywołującego skutki prawne – „profilowania”),
  prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić
  się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje
  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych umożliwia komunikację elektroniczną. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości założenia konta
  oraz prowadzenia komunikacji w formie elektronicznej.